Privacyverklaring

UW PRIVACY IS BELANGRIJK

De Gussem Training & Consulting  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Wij doen er dan ook alles aan om uw privacy te waarborgen.

Hierna beschrijven we in duidelijke bewoordingen hoe wij omgaan met persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De Gussem Training & Consulting is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze Privacy policy, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

De Gussem Training & Consulting bvba

Rijsbrugge 10

9051  Afsnee

Norbert.degussem@skynet.be

0473915206

info@degussemtraining.be

 

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens is Norbert De Gussem, zaakvoerder en enige werknemer, Rijsbrugge 10  9051  Afsnee.

 

Website

U kunt het trainingsaanbod van De Gussem Training & Consulting bezoeken en bekijken zonder mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen.

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Als u bezwaar heeft tegen cookies, dan rest er geen andere mogelijkheid dan de site te verlaten.

Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kan alleen jij zelf doen aangezien ze op jouw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg daarvoor de handleiding van jouw browser.

Onze websites houden volledig automatisch een aantal webstatistieken bij. Het gaat daarbij onder andere over bezoekers aantallen en het aantal bekeken pagina’s, het type computer en webbrowser waarmee de website wordt bezocht en links die gevolgd worden om de website te bereiken. Er worden alleen technische webstatistieken verzameld, deze webstatistieken zijn niet herleidbaar tot individuele personen. De webstatistieken worden uitsluitend verwerkt tot informatie in de vorm van grafieken en overzichten. Na verwerking worden de gedetailleerde webstatistieken niet bewaard.

Contactname via infoformulier en/of met toestemming

Wij verzamelen enkel jouw persoonsgegevens indien je die vrijwillig verstrekt. De enige situatie waarin De Gussem Training & Consulting persoonlijke informatie en bezoekinformatie van een bezoeker van de website opslaat is als de bezoeker zich informeert of inschrijft voor een training, workshop, coaching of webinar. In de praktijk dus om te antwoorden als de bezoeker contact met ons opneemt via het contactformulier. Deze persoonlijke informatie wordt opgeslagen in ons systeem. Uw persoonsgegevens worden echter niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het (hierna beschreven) doel waarvoor deze zijn verstrekt ofwel door de wet is vereist.
Indien een bezoeker zich aanmeldt voor een opleiding of webinar, geeft de bezoeker ook toestemming om regelmatig info te ontvangen. Natuurlijk kan de bezoeker aangeven dat hij dit niet wenst.

Wij verzamelen eveneens de persoonsgegevens van de contactpersonen van de bedrijven/klanten die via DG opleidingen en trainingen aanbieden aan hun personeel of medewerkers in de ruime zin. Deze persoonsgegevens worden enkel bewaard met het oog op het (hierna beschreven) doel en beperkt in de tijd.

Indien je ons via deze weg jouw e-mailadres of andere (indirect herleidbare) persoonsgegevens verstrekt, zullen wij die gegevens enkel gebruiken om jou in de eerste plaats de gevraagde dienst of informatie te kunnen leveren, om jouw vragen te beantwoorden en om je verder op de hoogte te houden van onze activiteiten in casu nieuwe opleidingen, opleidingen in de kijker en eventuele andere zeer beperkte promotie acties.

De aldus verzamelde gegevens worden enkel aangewend voor het verder onderhouden van de commerciële relatie en de afhandeling van de opdracht. Verder ook voor de sporadische verzending van vaak gepersonaliseerde commerciële aanbiedingen

De gegevens worden verzameld met de veronderstelde toestemming van de betrokkene bij aanvang van de commerciële relatie (van pre-sales fase tot uitvoering en verdere post-sales opvolging) ; sommige publiek verstrekte gegevens (bijv. vermelding van de contactgegevens van de personeelsverantwoordelijke op de website van de onderneming) vallen eveneens onder deze toestemming.

Verwerkte gegevens

De vermelde verzamelde gegevens zijn proportioneel tot het vermelde doel en beperken zich tot :

  • Naam en voornaam
  • Functie binnen het bedrijf
  • Professioneel contact : mailadres en telefoonnummer

Gegevens van deelnemers tijdens trainingen en coaching

Gegevens van deelnemers tijdens trainingen en coaching worden op een correcte en zorgvuldige wijze verwerkt, en alleen voor de doeleinden waarvoor ze zijn of worden verzameld. In 99 % van de gevallen beperken die zich tot het opmaken van een naamkaartje (enkel voornaam om het contact tijdens de training te vergemakkelijken). Dit kaartje wordt achteraf meegenomen door de deelnemers. Bijgevolg is er geen gegevensverwerking van persoonsgegevens van cursisten. Een andere situatie is dat de opdrachtgever vraagt om een deelnemerslijst te laten ondertekenen. Die lijst wordt onmiddellijk na de opleiding aan de opdrachtgever terug bezorgd voor zijn eigen verwerking, zonder bewaring door De Gussem Training & Consulting bvba. Een derde situatie is dat er een intake vragenlijst opgemaakt wordt met de vraag aan de contactpersoon van de opdrachtgever om deze op voorhand door de deelnemers te laten invullen. Het verzamelen van die ingevulde formulieren gebeurt door de verantwoordelijke van de opdrachtgever die ze dan gebundeld doorstuurt. De Gussem Training & Consulting vernietigt na de opleiding of coaching deze info waar enkel zaken in vermeld staan die inhoudelijk op de opleiding betrekking hebben na lezing en toepassing in de opleiding. Het gaat hier voornamelijk over geabstraheerde cases die bruikbare oefenstof aanleveren voor rollenspelen of besprekingen en waar namen van personen totaal onbelangrijk zijn. Gegevens kunnen worden verzameld tijdens (telefonische) besprekingen, online trainingen, in de online leeromgeving of op een andere manier. Zij zijn dus enkel bedoeld om het leerproces van de deelnemers te faciliteren. Wij bewaren deze gegevens niet langer dan nodig voor de opdracht.

In voorkomende gevallen zullen we bijkomende informatie vragen om te gebruiken binnen de training of coaching. Het betreft hier dan gegevens over de functie en ervaring. Dit is nodig om de opleiding als maatwerk te laten doorgaan.
Verzamelde (persoons-)gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

Beveiliging

De Gussem Training & Consulting bvba stelt alles in het werk tot maximale beveiliging van data. We gebruiken veiligheidsmaatregelen om ons te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging van persoonlijke informatie zowel tijdens de verzending als zodra we deze ontvangen. Dit omvat oa. het gebruik van firewalls en upgedate antivirus software en de periodieke evaluatie en kwaliteitscontrole van de genomen maatregelen. Hoewel we alle maatregelen nemen om de veiligheid van dergelijke persoonlijke informatie te handhaven, is geen enkele wijze van verzending via internet of methode van elektronische opslag 100% veilig. We kunnen dan ook niet garanderen dat deze vrij zal blijven van ongeoorloofde toegang, gebruik, openbaarmaking of wijziging. Als we te maken hebben met een beveiligingslek met betrekking tot uw persoonlijke gegevens, kunnen we proberen u elektronisch op de hoogte te stellen, zodat u passende beveiligingsmaatregelen kunt nemen.

Inzage

U heeft recht op inzage, wijziging, verwijdering en intrekking van de toestemming  van de persoonsgegevens die we van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door De Gussem Training & Consulting. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf (bv. personeelsverantwoordelijke verlaat het bedrijf) of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat we gehoor kunnen geven aan eerder genoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.